Op deze pagina vindt u diverse documenten die u kunt downloaden, invullen en uploaden naar Kindkans. Kies steeds voor een nieuw formulier via deze website. Ze worden regelmatig aangepast en zo heeft u altijd de juiste versie. De bijbehorende aanmeldprocedure vindt u hier.

 1. Aanvraag nieuw arrangement (ook toelaatbaarheidsverklaringen) te gebruiken door scholen. Dit document is een weergave van een gesprek met in ieder geval leerling, leerkracht en ouders/verzorgers.
 2. Aanvraag verlenging arrangement te gebruiken door scholen. Dit document is een weergave van een gesprek met in ieder geval leerling, leerkracht en ouders/verzorgers.
 3. Aanmeldformulier voorschools (ook toelaatbaarheidsverklaringen) te gebruiken door voorschoolse voorzieningen en/of ouders.
 4. Formulier voor zittende SO-leerlingen (verlenging TLV) te gebruiken door scholen speciaal (basis)onderwijs
 5. Formulier vervolg na kleuterobservatiegroep te gebruiken door co├Ârdinator kleuterobservatiegroep.

Ontwikkelingsperspectieven
Volgens de wet moet voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit een samenwerkingsverband ontvangen een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Hiervoor zijn diverse formats ontwikkeld.

 1. format leren van Kind op 1; versie juni 2021
 2. format vakoverstijgend van Kind op 1; versie september 2021
 3. format passend bij de uitgave van de PO-raad.
 4. format in Zeeland ontwikkeld door diverse partners.
 5. handleiding bij opp in ParnasSys.

Een heel handig hulpmiddel is de OPP-trap ontwikkeld door drs. J.E. Jongbloed- van Wijngaarden van SBO Het Mozaïek in Hilversum. Download steeds een nieuwe versie op www.opptrap.nl want er is regelmatig een update.

Schoolondersteuningsprofiel Kind op 1
Een ander wettelijk document is het schoolondersteuningsprofiel. Een beschrijving van de ondersteuningsmogelijkheden per school. Kind op 1 hanteert hiervoor een eigen model. Scholen van Kind op 1 kunnen dit naar wens updaten. Eens per 4 jaar vragen we de SOP’s centraal op.

 1. format schoolondersteuningsprofiel Kind op 1
 2. handleiding bij format schoolondersteuningsprofiel Kind op 1

Handelswijzen vastgesteld door de gezamenlijke Zeeuwse samenwerkingsverbanden.

 1. Handelswijze bij rechtstreekse aanmelding bij S(B)O te benutten door s(b)o scholen
 2. Handelswijze bij tussentijdse aanmelding bij S(B)O te benutten door s(b)o scholen