Passend onderwijs bieden wij niet alleen. Er is een onmiskenbare link met gemeenten. Niet alle kinderen in de regio bezoeken (voltijds) een school van Kind op 1. In die gevallen hebben we contacten met de RBL. En soms hebben kinderen meer ondersteuning nodig dan alleen vanuit het samenwerkingsverband. Daar hebben we contacten over met de toegang jeugdhulp. Verder neemt het samenwerkingsverband besluiten over plaatsingen in speciaal (basis)onderwijs en daarover hebben we contacten met leerlingenvervoer.

SMW/ZAT/SAT/OT
In de 10 gemeenten waar Kind op 1 mee te maken heeft is diversiteit in de ondersteuningsmogelijkheden voor de (speciale) basisscholen. Soms is er schoolmaatschappelijk werk, soms zijn er zat’s/ sat’s of ondersteuningsteams. We proberen up-to-date te blijven met ontwikkelingen op dat vlak en stellen het op prijs als gemeenten ons daar bij helpen.
In Tholen werken we sinds kort met peuterconsulent. Dit is een medewerker van Kind op 1 die in opdracht van de gemeente de instroom van peuters richting onderwijs helpt begeleiden.

Contacten over de ondersteuning aan scholen in het algemeen verloopt meestal via Madeleine Weij en/of Marian Totté.

RBL
We hebben contacten met 2 afdelingen van RBL in Zeeland: Walcheren en de Oosterschelderegio. Het samenwerkingsverband heeft een wettelijke taak in het registreren en terugdringen van het aantal thuiszitters. Zowel qua registratie (3 maandelijks) als op casusniveau hebben we contacten met de leerplichtambtenaren. In Walcheren is een thuiszitterstafel waarin wordt samengewerkt. Ook wordt de rol van samenwerkingsverbanden groter als het gaat om onderwijsvrijstellingen. In het verleden kende het onderwijs de kinderen waarvoor vrijstelling werd afgegeven vaak niet. Tegenwoordig worden we daar wel veel bij betrokken. In Walcheren is dat nu formeel geregeld.

De contacten over de thuiszittersregistratie heeft Madeleine Weij.
De thuiszitters zelf zijn qua overleg meestal onder de hoede van Aukje de Rijcke of Madeleine Weij.

Leerlingenvervoer
Onze toelaatbaarheidsverklaringscommissie bestaat uit Aukje de Rijcke en Marja Kwast. Zij besluiten over TLV’s en zijn daarom het aanspreekpunt als er afwijkingen zijn van de verordening leerlingenvervoer. In de Oosterschelderegio wordt ook door Kind op 1 gestart met de vervoersarrangementen zoals Berséba die al hanteert.

Jeugdhulp
Het samenwerken op dit dossier is ingewikkeld. Dat is met name zo, omdat de scheidslijn tussen wat onderwijsverantwoordelijkheid is en wat jeugdhulp niet altijd heel duidelijk is. Onze ervaring is dat we er op lokaal niveau/ casusniveau altijd weer uitkomen. Dit kost tijd en vooral als we elkaar nog niet zo goed kennen. We investeren daarom graag in contacten met de toegang jeugd! Schroom niet ons te benaderen.

De eerste contactpersoon is meestal Marian Totté. Bel 0113-228887.

We horen dat scholen soms aanvragen doen bij de gemeenten of ouders vragen dit te doen voor ondersteuning op school. Verwijs gerust terug naar ons als er nog geen ondersteuning vanuit Kind op 1 is. Veel gemeentes stellen dat als voorwaarde voor ondersteuning op school. Omdat de vragen vaak niet voor niets zijn is het meest handig om als samenwerkingsverband en gemeente de lijnen kort te houden bij dergelijke vragen. Om samen te werken of om duidelijkheid te geven.

Zeeuws beleid
Soms lukt het om op Zeeuws niveau afspraken te maken rond jeugdhulp op school. Denk aan de ondersteuning op SO De Sprienke en sinds dit jaar ook de ondersteuning qua persoonlijke verzorging op de ZML-scholen. Op dit niveau is zeker nog winst te halen dus participeren wij actief in de actielijnen uit de transformatie-agenda en agenderen we zaken op de REA. Aanspreekpunt hiervoor is Madeleine Weij.