L
Over ons

Samenwerkingsverband Kind op 1 heeft de taak passend onderwijs te organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in de Oosterschelderegio en in Walcheren. Wij staan hebben gekozen voor de naam Kind op 1, omdat we de kinderen steeds centraal willen stellen in ons beleid.

 Het samenwerkingsverband bestaat uit 22 schoolbesturen in de Oosterschelderegio en Walcheren die primair onderwijs verzorgen aan ruim 19.000 leerlingen. Het gaat om reguliere scholen, scholen voor speciaal onderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs.

Op deze lijst vindt u alle reguliere basisscholen en hun besturen en op deze lijst vindt u de speciale onderwijsvoorzieningen.

Afgevaardigden van elk schoolbestuur vormen samen het bestuur van het samenwerkingsverband. Zij nemen de besluiten over het beleid.

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur.

De directeur van het samenwerkingsverband coördineert de uitvoering van het beleid. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, het bestuur en de directeur staan hier omschreven. 

Het meeste werk van een samenwerkingsverband speelt zich af op de scholen. Daar werken de schoolteams hard aan de basisondersteuning voor alle kinderen en extra ondersteuning voor de kinderen die bij het samenwerkingsverband zijn aangemeld. Er lopen ambulant begeleiders rond die extra ondersteuning geven aan kinderen en/of hun leerkrachten en ouders. De medewerkers van het Loket nemen de besluiten over de arrangementen.

De diverse taken binnen het samenwerkingsverband / het loket staan hier omschreven.

Een samenwerkingsverband wordt ook bezocht door de inspectie voor het onderwijs. Zie hier het inspectiekader voor samenwerkingsverbanden.