Samenwerkingsverband Kind op 1 heeft de taak passend onderwijs te organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in de Oosterschelderegio en in Walcheren. Wij hebben gekozen voor de naam Kind op 1, omdat we de kinderen steeds centraal willen stellen in ons beleid.

De twee belangrijkste taken van een samenwerkingsverband zijn het organiseren van ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften en het organiseren van besluitvorming rond toelaatbaarheidsverklaringen (welke kinderen gaan naar speciaal (basis)onderwijs en hoe verloopt de procedure?).

Kind op 1 heeft gekozen om zich te richten op samenwerking en solidariteit. Dit betekent dat de belangen van het kind altijd voorop staan, ongeacht bij welk schoolbestuur het onderwijs krijgt. De middelen en menskracht worden zoveel mogelijk gedeeld. De schoolbesturen hebben elk 1 stem in het bestuur, ongeacht hun leerlingenaantal.

We gunnen elk kind de mogelijkheid om op te groeien in zijn eigen dorp of wijk. We gunnen alle kinderen om op te groeien met een diversiteit van kinderen om zich heen. Samen leren leven. Het individuele belang van het kind staat echter bovenaan. Er wordt dus ook voorzien in speciaal (basis)onderwijs zolang het regulier onderwijs nog niet in staat is voor alle kinderen passend onderwijs te verzorgen.

We werken vanuit de handelingsgerichte visie. Dit betekent onder andere dat we:
– uitgaan van de mogelijkheden van kinderen
– dat we ons richten op wat ze nodig hebben van ons (onderwijsbehoeften) in plaats van ons te richten op wat ze hebben (een diagnose)
– met betrokkenen verkennen wat zij morgen (anders) kunnen doen
– samenwerking stimuleren