We gunnen elk kind de mogelijkheid om op te groeien in zijn eigen dorp of wijk. We gunnen alle kinderen om op te groeien met een diversiteit aan kinderen om zich heen. Samen leren leven.

Soms lukt het leren echter niet (of niet goed genoeg) of wordt een kind ongelukkig. In eerste instantie zal er geprobeerd worden om met extra ondersteuning (een arrangement) het leren en/of het welbevinden weer op peil te brengen. Een goede samenwerking met en tussen school en ouders/verzorgers is daarbij noodzaak. Vertrouwen in elkaar is van groot belang. Soms komt dit vertrouwen in het gedrang. Ook dan kan Kind op 1 soms bijspringen door bijvoorbeeld te bemiddelen of door als onafhankelijke partij op te treden.

Gelukkig hebben we in onze regio goede scholen voor speciaal (basis)onderwijs die, zo thuisnabij mogelijk, onderwijs bieden daar waar het in het reguliere basisonderwijs echt niet lukt. De laatste jaren investeren we ook in die scholen om dit tijdelijk of part-time te doen en indien haalbaar de connectie met de school in het dorp of in de wijk te houden. Ook starten tegenwoordig meer kinderen in onze kleuterobservatiegroepen om in een veilige omgeving aan schoolgaan te beginnen en dan later, indien mogelijk, de overstap naar een meer reguliere vorm van onderwijs te maken. Een investering in het opbouwen van een goede basis.

Om een school voor speciaal (basis)onderwijs te mogen bezoeken is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze moet worden aangevraagd bij het loket van het samenwerkingsverband. Dat gaat in principe op dezelfde manier als het aanvragen van een arrangement. In het traject na de aanvraag worden ook de speciale (basis)scholen die in aanmerking komen betrokken zodat er, als er een tlv afgegeven wordt, ook meteen duidelijkheid is over plaatsing.