Ouders

Met de wet passend onderwijs is het aanvragen van ondersteuning op een basisschool verlegd naar scholen. Zij zullen daarover altijd contact hebben met ouders! Wat kan het samenwerkingsverband voor u doen?

Zorgen over mijn kind op school
In principe bespreekt u zorgen die u hebt altijd eerst op school. Vaak eerst met de leerkracht en daarna eventueel met de intern begeleider en/of de directeur. De intern begeleiders van de basisscholen zijn voor ons onze contactpersonen. Zij weten ons te vinden. Zij kunnen aan ons hulp vragen voor op school. Denk dan aan enkele uren extra menskracht op school die in de klas helpt of aan een expert die de leerkracht adviezen geeft. Dergelijke hulp heet een arrangement. Ook beslist het samenwerkingsverband welke leerlingen naar speciaal (basis)onderwijs gaan.

Wie komt in aanmerking voor een arrangement (extra ondersteuning van het samenwerkingsverband)?
De intern begeleiders weten wanneer zij een beroep op ons kunnen doen. Niet elk dossier/elke leerling komt in aanmerking voor een arrangement. Zo is de afspraak dat scholen zelf moeten zorgen voor bepaalde onderwijsbehoeften van leerlingen. Dat heet de basisondersteuning. Pas als dat wat een leerling nodig heeft die afgesproken basisondersteuning overstijgt kan een arrangement worden aangevraagd. Extra hulp voor de leerkracht kan elk kind wel gebruiken. We hebben echter afgesproken voor welk soort vragen het budget (dat we met alle scholen in de regio moeten delen) kan worden gebruikt. Bij een aanvraag checken we dus ook of de school zelf al heeft gedaan wat we van scholen mogen verwachten: hebben ze hun eigen hulpmogelijkheden ingezet? Het gaat dus niet alleen om de problemen van het kind, maar ook om het handelen van de school. Steeds is de vraag:

Wat heeft een leerling nodig? Kan een school dat zelf bieden of zouden ze dat moeten kunnen? Als het antwoord op de laatste 2 vragen nee is (daar oordeelt het loket van het samenwerkingsverband over) dan kan er een arrangement worden afgegeven.

Wat is nodig?
Er zijn geen standaardarrangementen bij Kind op 1. Scholen, ouders en kinderen zelf vertellen ons wat ze nodig hebben. Het loket maakt daarna de afweging wat de school krijgt om hun leerling te ondersteunen. Dat moet eerlijk zijn voor deze leerling in deze situatie, maar ook eerlijk ten opzichte van de andere scholen. We delen het budget met alle scholen.

Ouders en het samenwerkingsverband
Ouders spelen een belangrijke rol. Zij kennen hun kind goed en het verhaal van ouders mag dus nooit ontbreken bij een aanvraag. Verder hebben ouders een plek in de ondersteuningsplanraad (de medezeggenschap van het samenwerkingsverband).

Onenigheid
Helaas komt het soms voor dat scholen en ouders het niet eens zijn met elkaar. Het komt voor dat ouders graag extra hulp willen of bijvoorbeeld denken aan speciaal (basis)onderwijs maar dat zij zich niet gehoord voelen op school. Soms kunnen wij bemiddelen. In elk geval mag u zeker contact met ons opnemen via het loket. Bel 0113-228887 en vraag naar Marian Totté of mail naar loket@swvkindop1.nl

Het samenwerkingsverband is een netwerk van alle schoolbesturen, maar heeft de opdracht onafhankelijk te oordelen en het belang van het kind voorop te stellen. Andersom komt ook voor: extra hulp op school is heel hard nodig, maar ouders willen niet meewerken. Scholen kunnen in het uiterste geval toch aanmelden. Dat zullen ze altijd meedelen. Vervolgens zal er zeker contact zijn met de ouders alvorens er ook maar iets gebeurt. Er zijn geschillenregelingen en wettelijke kaders voor wat mag. Wij houden ons daar aan.