L
Aanmeldprocedure

Door de basisscholen in de Oosterschelderegio en op Walcheren kan een beroep gedaan worden op samenwerkingsverband Kind op 1 voor bovenschoolse ondersteuning. Dat gaat als volgt:

  1. Er wordt een gesprek gepland met alle betrokkenen: het kind, de ouders, de leerkracht, anderen van de school, eventuele mensen vanuit de jeugdhulp.
  2. Samen bepaalt men de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de school en ouders.
  3. De intern begeleider maakt een verslag van dit gesprek en vraagt handtekeningen van alle partijen.
  4. Via het administratiesysteem van de school  wordt het dossier aangeboden bij Kindkans: het administratiesysteem van het samenwerkingsverband.

 loket kind op 1

  1. In het Loket wordt de aanvraag gewogen: valt de vraag inderdaad onder de extra ondersteuning?
  2. Het arrangement (aanbod) wordt bepaald en er wordt afgesproken wie het gaat uitvoeren.
  3. Binnen 8 werkweken gaat het arrangement van start.

Is er nog geen school? Ook voorschoolse voorzieningen kunnen samen met ouders/verzorgers een kind aanmelden bij het loket van samenwerkingsverband Kind op 1. De meeste dagcentra en kinderopvangorganisaties weten hoe dit moet. Als u er vragen over hebt bel dan met het loket: 0113-228887.

 

De volgende formulieren kunt u gebruiken voor een aanmelding: 

1. Aanvraag nieuw arrangement (ook toelaatbaarheidsverklaringen) te gebruiken door scholen

2. Aanvraag verlenging arrangement (ook toelaatbaarheidsverklaringen) te gebruiken door scholen

3. Aanmeldformulier voorschools (ook toelaatbaarheidsverklaring) te gebruiken door voorschoolse voorzieningen en/of ouders

4. Formulier voor zittende SO-leerlingen (verlenging TLV) te gebruiken door scholen speciaal (basis)onderwijs

5. Formulier voor vervolg na kleuterobservatiegroep te gebruiken door coördinator kleuterobservatiegroep

6. Formulier voor de peuter-kleutergroep SO De Veste te gebruiken door SO De Veste

 

Gezamenlijk, op Zeeuws niveau gemaakte handreikingsprotocollen:

-  Handelswijze bij rechtstreekse aanmelding S(B)O

-  Handelswijze bij tussentijdse aanmelding S(B)O

-  Handelswijze bij herplaatsing van S(B)O naar S(B)O is in ontwikkeling

-  Peutervoorzieningen waar afspraken mee zijn gemaakt met het Samenwerkingsverband